0 Producten
Verzendkosten: € 6,75
Totaal: € 6,75

Algemene voorwaarden

Artikel 1 (algemeen)

 1. Dezevoorwaardenzijnmetuitsluitingvanandersluidendevoorwaardenvantoepassingop alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van producten van Equus Care B.V., hierna te noemen: “de gebruiker”. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met gebruiker overeengekomen te worden.

 2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 3. Onder “producten” wordt in deze voorwaarden verstaan: dierverzorgings- en onderhouds- producten in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 (offertes)

 1. Alleaanbiedingenzijnvrijblijvend,zowelwatbetreftprijzenalshettijdstipvanleveringvan de producten.

 2. Bindendeovereenkomstenkomeneersttotstandopdedagdataandevolgendevoorwaar- den is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door weder- partij, ontvangen en geaccepteerd door gebruiker en de overeengekomen vergoedingen dienen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van gebruiker.

 3. Hetstaatpartijenvrijomdetotstandkomingvandeovereenkomstmetanderemiddelente bewijzen.

 4. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 5. Gebruiker behoudt zich het recht voor bestellingen enof opdrachten enof orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 6. Voorfoutenenafwijkingenvanprijs,afbeeldingen,tekeningenenvermeldingenvanmaten en gewichten bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de gebruiker niet aansprakelijk.

Artikel 3 (levering)

 1. Delevertijdisvastgesteldopdevoorwaardedatdeomstandighedendezelfdeblijvenalsten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Gebruiker spant zich in de producten binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling binnen Nederland en binnen zeven werkdagen in België te leveren.

 2. In geval van vertraging van de levering doordat bedoelde omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Gebruiker zal de weder- partij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.

 3. Dewederpartijisverplichtdirectbijhetinontvangstnemenvandeproducten/dienstentot controle ervan over te gaan. Eventuele reclames worden door gebruiker slechts in behande- ling genomen indien zij gebruiker rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering van de produc- ten, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder toezending van de producten aan gebruiker, ongebruikt c.q. ongeopend,

en in de originele verpakking.

 1. Reclamesoverfacturendieneneveneensschriftelijktewordeningediendenwelbinnenacht

  dagen na verzenddatum der facturen.

 2. Nahetverstrijkenvandezetermijnwordtdewederpartijgeachthetgeleverde,respectieve-

  lijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling

  genomen.

 3. Indien de reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, dan is gebruiker uitsluitend

  gehouden de ondeugdelijke producten te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames schorten de betalings- verplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 4 (aansprakelijkheid)

 1. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd

 2. Degebruikeraanvaardtaansprakelijkheidvoordoordewederpartijgeledenschadediehet gevolg is van een aan gebruiker of zijn personeelsleden toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. De termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen beperkt tot een termijn van een jaar.

 3. Indien de verzekeraar van de gebruiker om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een vijfvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 2.500,00 (zegge: vijfentwintighonderd euro).

4. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat gebruiker jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de wederpartij zich hierbij gebruiker voor alle gevolgen van deze aan- sprakelijkheid te vrijwaren.

5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, die gebruiker en/of ondernemingen en/of personen werkzaam bij of voor gebruiker en derden tengevolge van zijn toerekenbare tekortkoming in de nakoming danwel onrechtmatig handelen mochten leiden.

Artikel 5(overmacht)

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de gebruiker opge- schort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeen- komst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 2. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is gebruiker gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de gebruiker zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering aan de gebruiker door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering door de gebruiker als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden danwel sluiting van 's lands grenzen.

Artikel 6 (toepasselijk recht)

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.